Algemene voorwaarden Workshop Festival

Bedrijf algemene informatie:

‘SPOT’, ‘Spot Workshops’, ‘Spot Workshops Platform’ en ‘SPOT-platform’ is de commerciële benaming resp. Dienst van LOWTA bv, met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN, Stuivenbergbaan 83, ingeschreven in de KBO en het BTW-register onder het nummer 0726.603.244, RPR Mechelen, IBAN BE53 7350 5426 8353, vertegenwoordigd door haar bestuurder Sientje Palmans, team@blog.spotworkshops.be, tel. 003295 21 99 66, www.blog.spotworkshops.be, (hierna “SPOT”).

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. Dienst: de diensten die wij leveren en die de Klant afneemt. 
  2. Dienstverlener: BV LOWTA ofwel SPOT WORKSHOPS, SPOT   
  3. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 weken af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
  4. Klant:de ondernemer of particulier die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
  5. Product: workshopfestival: pakket van online mini-workshops, waarvan een ticket wordt verkocht via de website van spot workshops en die gevolgd kunnen worden via het Instagramkanaal, alsook op een afgeschermde pagina.
  6. Materiaal: materiaal dat besteld kan worden bij aankoop van het Product. Dit is niet verplicht.
  7. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
  8. Website: blog.spotworkshops.be
  9. Instagramkanaal: @onlineworkshopfestival
  10. Partners: workshop gevers die de mini-workshops mee vormgeven en eventuele partners die producten verkopen gelinkt aan de workshops

Artikel 2 – Toepassing 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij de aankoop van onze Producten en Materialen en bevat belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod van het Product

3.1. De Dienstverlener verkoopt het Product via de website, via e-mail of sociale media.  De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.  

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden van het Product aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende tarief. 

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar diensten worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

Artikel 4 – Uitvoering van de dienst en informatieverstrekking Klant 

4.1. De Dienstverlener biedt een pakket van online mini-workshops aan die gevolgd kunnen worden via het Instagramkanaal. De workshops zijn gedurende één maand beschikbaar voor de Klant, van 7 december 2020 tot 7 januari 2021, via het Instagramkanaal. De Klant wordt de optie aangeboden bij aankoop van het Product om materiaal te bestellen welke gebruikt kan worden bij deze workshops.

4.2. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. 

Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

De prijzen staan steeds vermeld op de website van de Dienstverlener. De vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  De betaling vindt onmiddellijk plaats bij de aankoop via de website en de check out pagina.

5.2.2. De Klant ontvangt een bevestiging en factuur na betaling van de aankoop.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de aankoop

De duurtijd van de beschikbaarheid van het Product is van 7 december 2020 tot 7 januari 2021.  Deze informatie wordt ook beschikbaar gesteld via de website. De Klant heeft dus gedurende deze periode toegang tot het afgesloten Instagramaccount en de afgeschermde pagina met de mini workshops.

Bij aanschaf van het Product gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele Product dient te worden betaald, ook wanneer Klant gedurende de looptijd tot annulering wenst over te gaan. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

De Dienstverlener schakelt partners in voor de uitvoering van deze overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze partners met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van het Product te kunnen bereiken. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die zou voortkomen uit de aankoop van het Product of het volgen van het advies van de partners.

Artikel 8 –   Herroepingsrecht

8.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.  

De Klant heeft het recht om vóór 7 december 2020 de aankoop van het Product te annuleren. Deze dient schriftelijk (per email) worden ingezonden. De Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven.

De Klant heeft gedurende 14 dagen het recht om de aankoop van het materiaal te annuleren. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.  

8.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet langer vanaf 7 december voor de aankoop van het Product. De ontbinding van leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is  aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de datum van 6 december 2020 is verstreken indien het gaat om annulatie van het Product.

9.2. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij annulatie van aankoop van materiaal kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

9.3. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal voor de Klant bij zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 10 – Levering

10.1. Voor aankoop van het materiaal gelden de volgende bepalingen: Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

10.2. De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

Uitzondering: bij de aankoop van een pre-order (Materiaal) zal de verzending pas gebeuren vanaf 2 december.

10.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 20 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

10.4. De Dienstverlener levert enkel binnen België.

Artikel 11 – Betwistingen 

De klant is verplicht om eventuele klachten over geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener. 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Artikel 12 – Online workshopfestival

12.1. Om toegang te krijgen tot online Diensten dient de Klant op de website of het online platform een account aan te maken. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord. 

12.2. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. 

12.3. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

12.4. Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

12.5. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en/of smartphone te beschikken, om gebruik te maken van het Product. Een smartphone is sterk aangeraden.

12.6.  De inhoud blijft beschikbaar gedurende de duurtijd van het Product. 

12.7. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) het online workshopfestival dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. 

Artikel 13 – Overige aansprakelijkheid

13.1. Overmacht 

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

13.2. Relaties met Partners 

De Dienstverlener kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit de relaties met Partners of het verbreken ervan.

13.3. Technische problemen Instagramkanaal

De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van het Instagramkanaal garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het Instagramkanaal en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

13.4. Beveiliging 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de website of van het Instagramkanaal. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrecht 

14.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en op het Instagramkanaal, eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

14.2. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener of zijn/haar Partners, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Artikel 15 – Gegevensverwerking 

15.1. Door het aanvaarden van een aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.  

15.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.  

15.3. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren. 

Artikel 16 – Algemeen 

16.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

16.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

16.3.  Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen de Dienstverlener en de Klant worden beheerst door het Belgische recht.

Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen De Dienstverlener en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, desgevallend afdeling Mechelen.