DISCLAIMER EN PRIVACYVERKLARING

Deze website is eigendom van LOWTA bv, handel drijvende onder commerciële benaming ‘SPOT’, ‘Spot Workshops’, ‘Spot Workshop Platform’ en ‘SPOT-platform’, met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN, Stuivenbergbaan 83, ingeschreven in de KBO en het BTW-register onder het nummer 0726.603.244, RPR Mechelen, IBAN BE53 7350 5426 8353, vertegenwoordigd door haar bestuurder Sientje Palmans, sientje@blog.spotworkshops.be, tel. 0495 219966 www.blog.spotworkshops.be, (hierna “Spot”).

DISCLAIMER

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Spot of rechthoudende derden. De Aanbieders van workshops en Locaties zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbod, de beelden en de informatie (hierna “Content”) die zij publiek maken op het Spot Workshop Platform. Spot geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de op het Platform door haarzelf of door de Gebruikers gepubliceerde Content. Eventuele problemen met intellectuele eigendomsrechten dienen rechtstreeks aan de betrokken Aanbieder of Locatie gemeld worden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Spot levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Spot de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Spot kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Spot geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Spot kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  Spot verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, desgevallend afdeling Mechelen, bevoegd.

PRIVACYVERKLARING

Tenzij anders vermeld, is Spot de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die ze verzamelt en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. 

Deze Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en legt uit welke persoonsgegevens ze verzamelt en hoe ze die gebruikt. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

Spot respecteert hierbij je privacy en je rechten om je persoonsgegevens te controleren.

Persoonsgegevens die Spot verwerkt

Als verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt Spot gegevens die je haar vrijwillig verstrekt bij een vraag omtrent informatie, een aanvraag via de website of in het kader van een samenwerking die ze aangaat en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast verwerkt Spot bepaalde gegevens ten behoeve van het informeren van het publiek. 

Meer bepaald kan Spot dus de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en informatie i.v.m. facturatiegegevens. 

Daarnaast verzamelt Spot ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met haar website door middel van cookies en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de website te kunnen monitoren, of met het oog de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens. 

Tenslotte kan Spot informatie over je ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals social media platforms waaronder LinkedIn en Facebook, bijvoorbeeld wanneer je op die platforms met Spot communiceert. Spot beschermt gegevens die ze van derden krijgt op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Spot verwerkt

De website en/of dienst van Spot heeft niet de intentie gegevens te verwerken over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Spot kan echter niet controleren of een bezoeker 13 jaar of ouder is. Spot raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verwerkt worden zonder de vereiste ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Spot zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige jonger dan 13 jaar, neem dan contact met Spot op via sientje@blog.spotworkshops.be, dan verwijdert Spot deze informatie.

Beveiliging en opslag 

Spot neemt de verwerking van je persoonsgegevens uiterst serieus en tracht de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om je persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van je informatie kan plaatsvinden. 

Spot controleert haar eigen systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. Spot kan de veiligheid van door jou verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht. Spot kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, of gevolgschade en evenmin voor gederfde winsten, veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op de maatschappelijke zetel van Spot, of bij externe dienstverleners, die ook in België zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de website naar de server. 

Toegang en transfer aan derden

Om je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Spot toegang hiervan aan haar werknemers en freelancers. Spot garandeert evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en freelancers, die gelijkaardig is aan deze Privacyverklaring.

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals aanbieders van workshops of andere externe dienstverleners die diensten leveren voor Spot zoals websitebeheer en -hosting, verwerking van betalings- en boekhoudingsgegeven en e-mailcommunicatie. 

Spot deelt je persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om de diensten te leveren die je hebt geautoriseerd, en alleen met agenten die namens Spot werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden je persoonsgegevens gedeeld met deze (onder)aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van Spot.

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van de rechten van Spot, of de rechten van aan haar gelieerde derden of haar gebruikers, verstrekken we je persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, met inbegrip van (gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of overdracht. Desgevallend zal altijd getracht worden om je, in de mate van het mogelijke, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Spot persoonsgegevens? 

Spot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Om je te informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Spot uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Spot;
 • Spot analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Tenslotte willen we de nodige beveiliging & veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. 

Op welke rechtsgrond(en) baseert Spot zich om je persoonsgegevens te verwerken?

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst). Bijvoorbeeld om je te informeren met nieuwsbrieven, om de diensten en producten van Spot te analyseren/verbeteren, en je hieromtrent te informeren of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

Deze Privacyverklaring en het dubbel opt-in systeem dat bij registratie wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat je je toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Spot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Spot hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: 2 jaar –> analyse van aankopen, nieuwsbrief target;
 • Geslacht: 2 jaar –> analyse van aankopen, nieuwsbrief target;
 • Geboortedatum: 2 jaar –> analyse van aankopen, verjaardagswens target;
 • Telefoonnummer: 2 jaar –> analyse van aankopen, nieuwsbrief target;
 • E-mailadres: 2 jaar –> analyse van aankopen, nieuwsbrief target.

 

Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard (uiterlijk 10 jaar), opdat Spot, onder andere, aan haar wettelijke en boekhoudkundige vereisten kan voldoen. Na deze termijn, zal Spot de gegevens onherroepelijk wissen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Spot gebruikt

Door het gebruik van de website van Spot, kunnen cookies op de harde schijf van je toestel geplaats worden, zoals Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw toestel. De cookies die Spot gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Spot hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we je door naar de disclaimer van Spot. 

Door gebruik te maken van de website, geef je toestemming om de cookies te installeren.

Rechten en klachten

Als betrokkene heb je te allen tijde recht op inzage van de door Spot als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan je ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen. 

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heb je bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat je niet langer relevante informatie zal ontvangen indien je geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan je uitoefenen, door Spot te informeren per e-mail aan sientje@blog.spotworkshops.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Spot jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Spot reageert zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien je alsnog een vraag of klacht hebt, kan je steeds bij Spot terecht via mail aan sientje@blog.spotworkshops.be.  

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.

Wijzigingen Privacyverklaring

Indien nodig, kan Spot deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website en de feedback van de gebruikers weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop Spot je persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stelt Spot je hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door je rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden je aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe Spot je informatie gebruikt en beschermt.

Contact 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent de Privacyverklaring of Privacy-beleid van Spot, kan je terecht bij sientje@blog.spotworkshops.be en op https://blog.spotworkshops.be/.

 

Mechelen, oktober 2019